Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng Đức tin 12: Yêu thương & thờ phượng Chúa

Oneway.vn – Trách nhiệm chính của những người tin Chúa là yêu mến Đấng Tạo Hóa của mình. Ở bài 11, chúng ta học biết cách vâng theo những lời phán truyền của Chúa vì yêu mến Ngài. Yêu thương chính là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa…

I Corinthians/I Cô-rinh-tô 13 là bức tranh l‎ý tưởng về tình yêu: “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (Câu 4-8). Đây là tình yêu vô điều kiện mà Chúa ban cho chúng ta. Cũng là tình yêu mà mọi Cơ đốc nhân nên có với Chúa và anh em cùng niềm tin.

Không phải ngẫu nhiên mà các chương trước và sau Corinthians/Cô-rinh-tô 13 nói về những ân tứ (món quà) Đức Chúa Trời ban cho người tin Ngài: tình yêu thương cũng là một món quà. Tình yêu và sự ban cho đi cùng nhau, bởi vì khi yêu người khác, chúng ta muốn họ có được những điều tốt đẹp nhất.

Những món quà Chúa ban

* Xác định một số món quà – ân tứ – Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài

– Sự cứu rỗi:“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8-9).

Đức Chúa Trời là Cha, và Cơ đốc nhân là con cái Ngài. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:16). Chúa Jesus đã dạy chúng ta cách trò chuyện với Ngài: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh” – (Matthew/Ma-thi-ơ 6:9).

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Cha, và chúng ta – những người được sinh ra trong gia đình Ngài – nên bất cứ ai không làm điều đúng hoặc không yêu anh em mình đều không phải con Đức Chúa Trời (I John/I Giăng 3:10).

Là một phần trong gia đình Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta chấp nhận Con Ngài là Chúa Cứu Thế – Chúa chúng ta. Và một cuộc sống mới bắt đầu: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (John/Giăng 1:12).

Cha Thiên Thượng đáp ứng nhu cầu của con cái Ngài. “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ” (Philippians/Phi líp 4:19).

Đức Chúa Trời quan tâm, dõi theo chúng ta. Ngài chăm xem chúng ta cả ngày lẫn đêm. Trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Psalms/Thi Thiên, có rất nhiều câu nói về sự chăm sóc của Chúa dành cho con cái Ngài. “Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ” (Psalms/Thi Thiên 121:3). “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ” (Psamls/Thi Thiên 34:15).

– Lời hứa: Chúng ta có thể nhận được phước lành và lời hứa của Đức Chúa Trời qua cầu nguyện và tin vào Lời Ngài. “Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con” (John/Giăng 14:13).

Cơ đốc nhân cũng nhận được ơn phước Đức Chúa Trời bằng cách giúp đỡ người khác: “Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người” (Psalms/Thi Thiên 41:1).

Nếu chúng ta có đức tin và cầu xin, chúng ta sẽ được nhận những món quà của Chúa. Đức tin của chúng ta làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nó không chỉ đem lại ơn cứu rỗi cùng những ân huệ khác, mà còn mang đến sự chữa lành và báp-tem Thánh Linh.

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 11:6).

Việc chúng ta được chữa lành bằng đức tin được chép trong James/Gia-cơ 5:15: “Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha”.

Báp-tem Đức Thánh Linh cũng được nhận bởi đức tin. Những người chưa tin Chúa có thể nhận ơn phước mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham/Áp-ra-ham qua sự chết và sống lại của Chúa Jesus. Chúng ta có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh như Đức Chúa Trời đã hứa (Galatians/Ga-la-ti 3:14).

Tuy nhiên, món quà lớn nhất đó là: “sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” (Romans/Rô-ma 6:23).

“Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (James/Gia-cơ 1:17).

Những món quà dâng Chúa

* Nhận biết món quà tín hữu có thể dâng lên Chúa:

Chúng ta có thể dâng lên Đức Chúa Trời sự thờ phượng. Thi Thiên 95:6 chép: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi!”. Sự thờ phượng cũng có thể là cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời về ơn phước Ngài và ngợi khen Ngài. Colosians/Cô-lô-se 3:16 dạy: “Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời”.

Vì lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta được kêu gọi dâng chính đời sống mình cho Chúa: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Romans/Rôma 12:1-2).

Tiền bạc cũng là một món quà để dâng lên Chúa. Thật hạnh phúc vì khi dâng cho Chúa, Ngài hứa và chắc chắn sẽ ban lại cho chúng ta bội phần hơn; như trong Malachi 3:10: “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười (*) vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” [(*): 10% thu nhập].

Matthew/Ma-thi-ơ 25 chép lời Đức Chúa Jesus phán: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Matthew/Ma-thi-ơ 25:40). Nói cách khác, việc ban cho hay làm việc tốt cho người xung quanh phải trở thành lối sống của chúng ta.

Thờ phượng liên tục không có nghĩa quỳ gối cầu nguyện, ngợi khen Chúa liên tục. Mỗi ngày đều sống đẹp lòng Chúa chính là cách thờ phượng không thôi. Sẽ không có gì khó khăn khi chúng ta “thường thường nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời” (Ephesians/Ê-phê-sô 5:20), vì Ngài xứng đáng.

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92