Dưỡng Linh Nền tảng của Đức tin

Nền tảng của Đức tin 5: Chúa Jesus Christ

Oneway.vn – Biết về Chúa Jesus chưa đủ, còn phải hiểu và nhận biết về thân vị, mục đích và sự trở lại của Ngài.

Ngài là ai?

Khi được hỏi về Chúa Jesus, nhiều người trả lời họ biết Chúa, vị tiên tri vĩ đại, nhân vật được Đức Chúa Trời sai đến, là người ban nhiều giáo lý mà chúng ta nên tin theo…

Điều đó thật tuyệt vời! Nhưng biết vậy chưa đủ, Ngài không chỉ là một vị tiên tri vĩ đại, Ngài còn là Đức Chúa Trời, là thần, là Đấng Cứu Thế.

Điều này rất khó tin đối với nhiều người vì họ biết Chúa Jesus nhưng chưa bao giờ tương giao với Ngài qua việc đọc Lời Ngài hay qua lời cầu nguyện cá nhân. Thật khó chấp nhận rằng tất cả mọi người đều là tội nhân (như trong Phần 4), và chỉ có duy nhất một lối thoát khỏi tình trạng tội lỗi.

Chúa Jesus là ai? Làm sao Ngài có thể vừa là người vừa là Thần? Nếu Ngài đã chết, tại sao Cơ đốc nhân nói Ngài đang sống? Bây giờ Ngài đang làm gì?

Câu trả lời hoàn thiện nhất nằm tất cả trong Kinh thánh, Lời Đức Chúa Trời.

Thân vị của Chúa Jesus

* Nhận biết các mô tả trong Kinh Thánh về Chúa Jesus

Chúa Jesus là hình ảnh nhìn thấy được của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ngài chọn trở nên giống con người để chúng ta hiểu Ngài hơn, và học biết kế hoạch cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Việc chọn trở nên giống con người có nghĩa Chúa Jesus có 2 bản chất trong Một Người (thân vị): con người và thần linh. Romans/Rô-ma 1:3-4 nói “về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David/Đa-vít sanh ra,  theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta”.

Để có bản chất tự nhiên của con người, Chúa Jesus được sinh ra bởi trinh nữ Mary. “Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mari, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Jacob/Gia-cốp, nước Ngài vô cùng” (Luke/Luca 1:30-33)

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (John/Giăng 1:14). Ai là Cha của người được đề cập trong John/Giăng 1:14? Chính Đức Chúa Trời, là Chúa, là Cha của Đức Chúa Jesus. Peter/Phi-e-rơ 1:17 cho chúng ta biết “Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: “Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường”.

Danh “Jesus Christ” cho chúng ta biết về thần tính của Ngài. Thiên sứ có lý do đặc biệt khi phán rằng tên đứa trẻ là Jesus, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Matthew/Ma-thi-ơ 1:21 chép: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”.

Danh xưng “Christ” cũng mang ý nghĩa đặc biệt, nghĩa là “người được xức dầu” hoặc “Đấng Messiah/Mê-si”. Ngày xưa, nghi thức đổ dầu lên đầu một người được chọn làm vua là phần không thể thiếu trong các buổi lễ phong chức. Đây được gọi là nghi thức “xức dầu”. Gọi Chúa Jesus là “Đấng Christ” hay “Người được xức dầu” có nghĩa Ngài thuộc hoàng tộc. Đấng Messiah là tên người Do Thái ban cho vua hay người giải cứu mà họ mong đợi. Simon Peter/Si-môn Phi-e-rơ đã nhận ra Ngài là vua và nói: “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống” (Matthew/Ma-thi-ơ 16:16).

Mục đích của Chúa Jesus

* Nhận biết lý do Chúa Jesus chịu chết trên thập tự và những gì Ngài đang làm hiện nay.

Chúa Jesus đến thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi. Luke/Luca 19:10 chép: “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất“. Cách duy nhất có thể cứu chúng ta là hy sinh mạng sống của Ngài. “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mark/Mác 10:45).

“Chuộc” nghĩa là giải phóng, giải cứu, giải thoát, cứu vớt. Đây là lời hứa tuyệt vời cho nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Jesus phải chết? Câu chuyện Adam và Eva nhắc chúng ta nhớ Chúa đã phán theo sau tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời không thể làm ngược lại sự phán xét của Ngài đối với tội lỗi. Nếu có tội thì phải chết. Vì vậy, Chúa Jesus Christ đến để chết như một tội nhân. Không ai khác có thể làm được vì Ngài là Đấng duy nhất đắc thắng sự chết.

Tuy nhiên, hy sinh không hề dễ dàng – ngay cả đối với Chúa chúng ta. Chính Chúa, Đấng ngồi trên ngôi cao với thiên sứ phục vụ, Đấng dựng nên trời đất và loài người, đã trở nên tôi tớ. Chúa đã cho phép tạo vật của Ngài làm tổn thương, khinh dễ và đóng đinh Ngài trên thập giá để họ được cứu. I Peter/I Phi-e-rơ 1:18-19 chép: “vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít”.

Có phải tất cả mọi người đều được cứu rỗi từ khi Chúa Jesus chịu chết? Không, Đức Chúa Trời cho con người đặc quyền được lựa chọn. Chúng ta tự quyết định chấp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình hay không. Chúa Jesus nói với những người theo Ngài: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.  Ai tin và chịu phép bap-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt” (Mark 16:15-16).

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời” (John/Giăng 3:16-18).

Chúa Jesus đã chết cho chúng ta. Nhưng nếu Ngài vẫn ở trong mộ, sẽ không có sự cứu rỗi nào.

Nhiều tôn giáo xây dựng đền thờ tại ngôi mộ lãnh đạo tinh thần của họ. Bên trong là hài cốt của người đã chết. Nhưng ngôi mộ của Chúa Jesus trống rỗng vì phép lạ đã xảy ra vào ngày thứ 3 sau khi Ngài bị đóng đinh – Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết và đã hiện ra nhiều lần sau khi phục sinh.

Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:4-7).

Sự phục sinh của Chúa Jesus là bằng chứng cho thấy Ngài là Con Đức Chúa Trời. Romans/Rô-ma 1:4 chép “theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép

Sau khi sống lại, Ngài hiện ra với nhiều người và động viên, khích lệ họ rồi Ngài lên Thiên Đàng. Các môn đồ đã chứng kiến thời khắc Ngài về trời. “Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời” (Luke/Lu-ca 24:50-51).

* Chúa Jesus đang làm gì lúc này?

Khi lên thiên đàng, Chúa ngự nơi ngôi công chính của Ngài, bên tay phải của Đức Chúa Trời. Ngài nói với Cha Ngài về những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào 3 câu Kinh Thánh nói về những gì Chúa đang làm hiện nay.

Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 8:1).

Chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, tức là Đấng công bình” (I John/I Giăng 2:1).

Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 7:25).

Thật kỳ diệu biết bao khi Chúa đã trả giá bằng chính mạng sống Ngài để cứu chuộc chúng ta! Sau khi chịu chết, Ngài sống lại và lên trời, ở với Chúa Cha nhưng Ngài vẫn không quên chúng ta. Chúa quan tâm đến chúng ta mỗi ngày và muốn giúp đỡ chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cầu xin và bằng lòng thuận ý Ngài.

 

Sự trở lại của Chúa Jesus

* Liệt kê ít nhất 5 sự kiện sẽ xảy ra vào thời điểm Chúa Jesus trở lại

Chúa Jesus Christ sẽ trở lại trên đất. Không ai biết chính xác thời điểm lần trở lại này của Ngài, nhưng nó rất gần. Niềm hy vọng lớn của các tín hữu là Ngài sẽ “đến nhanh chóng”. Từ Hy Lạp thường dùng trong Tân Ước cho từ “đến nhanh chóng” là “maranatha”.

Người tin Chúa mong đợi Chúa Jesus đến lần thứ hai, vì đó là lúc chúng ta sẽ được ở với Ngài và nhận phần thưởng vĩnh cửu của chúng ta. Acts/Công vụ 1:11 chép: “Sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jesus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy

I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 cũng chép rõ: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn”.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Sự đến lần thứ hai của Chúa Jesus và những sự kiện tương lai khác khi chúng ta học bài 10.

Diệu Trang dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những ý kiến và bài vở đóng góp của tất cả Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92