Dưỡng Linh Việt Nam

Mới luôn mỗi ngày

Oneway.vn – Chúng ta thường trích dẫn Lamentation/Ca Thương 3:23 “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm” cách sai lạc ý nghĩa: Mỗi buổi sáng là một sự tươi mới, mỗi ngày là một sự bắt đầu mới. Nhưng thật ra, trong nguyên ngữ Hebrew/Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh, câu 23 phải đi liền với câu 22. Và không phải mỗi buổi sáng tươi mới, mà là, những sự thương xót của Chúa luôn tươi mới vào mỗi buổi sáng.

“Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt,

Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt.

Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn,

Sự thành tín Ngài lớn biết bao”.

(Lamentation/Ca Thương 3:22-23 – BHĐ2011)

Trước hết, chúng ta cần ghi nhớ rằng: Ca Thương là một bài thơ dài, do Tiên tri Jeremiah/Giê-rê-mi viết, để than khóc về sự kiện vương quốc Jude/Giu-đa bị đế quốc Babylon tiêu diệt, đền thờ của Chúa bị cướp phá, dân chúng lớp bị tàn sát, lớp bị bắt đi làm nô lệ. Thảm cảnh đó đã xảy ra cho vương quốc Jude vì trong suốt 40 năm, họ không hề tin nhận lời rao giảng của Jeremiah mà ăn năn tội và quay về cùng Chúa. Tiên tri viết Ca Thương vào năm 587 TCN, sau khi thành Jerusalem/Giê-ru-sa-lem thất thủ dưới tay Vua Nebuchadnezzar/Nê-bu-cát-nết-xa. Trong bối cảnh đau thương dường như tuyệt vọng ấy, Tiên tri Jeremiah vẫn nhìn thấy những sự nhân từ và những sự thương xót của Chúa. Ông nhận thức rằng: dù Chúa hình phạt con dân của Ngài cách nặng nề, nhưng sự nhân từ Ngài vẫn bao phủ họ; sự thương xót Ngài vẫn đến với họ mỗi ngày. Ngài là Đấng giữ đúng mọi lời hứa của Ngài.

Trong nguyên bản Kinh Thánh, Tiên tri Jeremiah dùng hình thức số nhiều khi nói đến lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng: Nhân từ và thương xót là bản tính của Chúa, và bản tính ấy thể hiện qua mọi ý muốn, lời phán, và hành động của Ngài đối với loài người. Nói cách khác, từng ý muốn, từng lời phán, từng hành động của Chúa đối với loài người đều thể hiện lòng nhân từ và thương xót. Thật vậy, chính lời phán của Chúa đã được ghi lại trong Jeremiah/Giê-rê-mi 29:11, như sau:

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”

Nhân Từ

Từ ngữ được dịch sang tiếng Việt là “nhân từ,” trong nguyên ngữ Hebrew/Hê-bơ-rơ là “checed” /khe-sết/, nghĩa là: tình yêu đối với người khác; lòng tốt đối với người khác; sự đối xử tốt đối với người khác . Từ ngữ này thường được dùng để gọi những lời nói tốt, cử chỉ tốt, việc làm tốt do một người đối với người khác. Trong Psalm/Thi Thiên 144:2, Vua David gọi Chúa là sự nhân từ của ông, vì Chúa đã làm rất nhiều điều tốt cho ông:

“Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, Nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi, Cũng là cái khiên tôi, và nơi tôi nương náu mình; Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi

Nhân từ là đặc tính của tình yêu (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 13:4), mà Đức Chúa Trời là tình yêu (I John/I Giăng 4:8, 16). Tình yêu là sự ưa thích, tôn quý, tin cậy một đối tượng, muốn được kết hợp, chia sẻ, và dự phần với đối tượng ấy. Tình yêu sẵn sàng hy sinh để đạt đến phúc lợi cao nhất cho đối tượng. Vì thế, chúng ta có thể nói: nhân từ là bản tính của Chúa; hoặc nói: Chúa là sự nhân từ. Vì Ngài là Đấng nhân từ nên Ngài luôn làm ra những sự nhân từ. Chính nhờ những sự nhân từ của Chúa mà chúng ta chưa bị diệt vì những sự phạm tội của chúng ta.

Đức Chúa Trời luôn dành cho mọi tội nhân cơ hội ăn năn tội, để họ được Ngài cứu thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, quyền lực của tội lỗi. Những câu Kinh Thánh sau nói lên sự nhân từ rất lớn của Đức Chúa Trời:

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (John/Giăng 3:16).

“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (I Timothy/I Ti-mô-thê 2:4).

Thương Cảm và Thương Xót

Trong nguyên ngữ Hebrew/Hê-bơ-rơ là “racham” /ra-khem/, có nghĩa đen là tử cung, nghĩa rộng là tấm lòng, nghĩa bóng là sự thương cảm, nói lên một tình yêu bao dung, dịu dàng, đồng cảm với sự đau khổ của người khác và muốn cứu giúp họ.

Bản Truyền Thống đã dịch từ ngữ này là “thương xót”, nguyên ngữ  là “chanan” /kha-nan/, nói đến sự thương cảm của một người ở địa vị cao sang, dành cho một người ở địa vị thấp hèn, như: sự thương cảm của quan tòa dành cho một tử tội, sự thương cảm của Đức Chúa Trời dành cho loài người tội lỗi.

Chúng ta hãy xem ý nghĩa của các từ ngữ “nhân từ,” “thương cảm,” và “thương xót” được dùng trong Psalm/Thi Thiên 51:1:

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa”.

Lời kêu xin đó có nghĩa là: Hỡi Chúa! Dựa vào tình yêu và ý muốn tốt lành của Ngài đối với tôi, mà tôi xin Ngài hãy cảm thông tôi, dầu tôi không xứng đáng để được Ngài thương cảm. Xin Chúa tha thứ cho sự phạm tội của tôi theo sự cảm thông và yêu thương rất lớn của Ngài đối với tôi.

Sự Thành Tín

Nguyên ngữ Hê-bơ-rơ là “’emuwnah” /em-mu-ná/, có nghĩa đen là vững chắc, nghĩa bóng là làm thành lời hứa. Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín – Ngài luôn làm thành những lời đã hứa của Ngài. Mỗi một điều gì Chúa phán ra thì Ngài sẽ làm thành. Đức Chúa Trời thành tín với chính Ngài, cho nên, dù cho chúng ta có như thế nào đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn là thành tín. Nếu sự thành tín của Đức Chúa Trời dựa vào sự trung tín của chúng ta, thì chúng ta chỉ có chết! Bởi vì chúng ta luôn bất toàn. Chúng ta được Chúa kể là công chính vì Ngài tha thứ cho chúng ta. Chúng ta được Chúa kể là trọn vẹn vì chúng ta biết ăn năn và tiếp nhận ân điển của Ngài. Nói cách khác, chúng ta được trở nên trọn vẹn như Ngài là nhờ vào sự thành tín của Ngài đối với chính Ngài. Ngài luôn thực hiện tất cả những gì Ngài phán, cho dù đó có phải là một lời hứa hay không. Chúng ta trở nên không tì, không vết, không chỗ trách được là vì Đức Chúa Trời thánh tín với ý muốn của Ngài:

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Romans/Rô-ma 8:28-29).

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (I Thessaslonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24).

Chúng ta là những người đã tuyên xưng đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đã tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta đã tuyên xưng rằng, chúng ta hối tiếc về sự phạm tội của mình và không muốn phạm tội nữa. Thế nhưng, từng hồi, từng lúc, trong đời sống của chúng ta, chúng ta vẫn có thể dễ dàng phạm tội, nghịch lại các điều răn của Chúa.

Vì một thèm khát bất chính của xác thịt mà chúng ta suy nghĩ hay hành động tội lỗi. Vì muốn tự bảo vệ mình hay tự đề cao mình, mà chúng ta nói những lời nói dối. Vì lo lắng cho nhu cầu vật chất mà chúng ta tham lam, trục lợi bất chính, hay tìm kiếm sự tiếp trợ từ loài người, thay vì dâng trình nhu cầu của mình lên Chúa… Trong mọi sự vấp ngã đó, Đức Thánh Linh vẫn luôn cáo trách, kêu gọi chúng ta ăn năn. Chúng ta hãy suy ngẫm đến những sự nhân từ, những sự thương cảm của Chúa, mà đáp lại tiếng gọi của Đức Thánh Linh: ăn năn, xưng tội, để được Chúa tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Hãy làm mới lại tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, làm mới lại mối quan hệ Cha con với Ngài. Hãy thật sự đặt mình vào trong tình yêu của Chúa. Hãy yêu Chúa như Ngài yêu chúng ta. Hãy sống là sống cho Chúa. Nguyện những sự nhân từ và những sự thương cảm của Chúa bao phủ chúng ta, cho đến đời đời. Cảm tạ Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Timothy 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92