Dưỡng Linh

Lẽ thật và Sự thật

Oneway.vn – Đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta thấy thực tế có vẻ khác với lời Chúa hứa. Nguyên do chúng ta không tin vào Lời Chúa, mà tin vào thực tế chúng ta đang nhìn thấy hàng ngày.

Có hai thực tế song song tồn tại: Lẽ thật và Sự thật. Có thể nói Lẽ thật là Lời Chúa và Sự thật là thực tế diễn ra hàng ngày trong đời sống chúng ta.
Thực tế thứ I: Sự thật

Khi Adam phạm tội, hậu quả là bệnh tật, nghèo đói, bất an và sự chết đã ập xuống con người. Và giải pháp của loài người là tôn giáo, là bác sĩ, thuốc men, thực phẩm chức năng, nỗ lực kiếm tiền, giải trí… Thực tế này thường xảy ra nên con người thường ngộ nhận là thực tế duy nhất.

Thực tế thứ II: Lẽ thật

Chúa Jesus là Adam thứ hai, Ngài đến thế gian để cất đi hậu quả tội lỗi từ Adam thứ nhất và cả loài người, Ngài còn ban sự chữa lành, yên ủi, bình an… trên hết là sự cứu rỗi và sự sống.
Giải pháp của Đức Chúa Trời là ân điển dư dật của Ngài: Ngài ban Chúa Jesus Christ cho nhân loại, đồng thời ban mọi sự luôn theo Con ấy cho kẻ tin nhận. “Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Romans/Rô-ma 8:32)

“Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ dã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh” (I Peter/I Phi-e-rơ 2:24)

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (III John/ III Giăng 1:2)

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Matthew/Ma-thi-ơ 11:28)

Ai tin không chỉ nhận được sự sống, mà còn kinh nghiệm được thực tế thứ hai,  ngược lại không tin hoặc không dám tin thì không nhận lãnh được gì, nhưng hậu quả của thực tế thứ nhất vẫn cứ xảy ra.

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa” (James/Gia-cơ 1:6-7)

Nếu bạn chưa tin Chúa, chúng tôi mời bạn hãy tiếp nhận tình yêu, ân điển của Ngài để bạn được tha tội, hầu nhận được sự chữa lành và sự sống.

Nếu bạn đã tin nhận Chúa, thì bạn là người công bình và tiếp tục bước đi bởi đức tin. Vì “đức tin dẫn đến đức tin”, bạn tin Chúa Jesus gánh mọi tội lỗi cho bạn rồi thì hãy gia thêm đức tin: Chúa Jesus đã gánh hết bệnh tật cho bạn, bạn đang cai trị sự sống, và bạn sẽ kinh nghiệm được thực tế thứ hai.

Nguyện Chúa Thánh Linh cảm động lòng bạn về Lẽ thật của Ngài, để mọi người tin quyết và sống theo Lẽ thật, không sống theo Sự thật nữa, và kinh nghiệm được thực tế thứ hai, chứ không phải chịu sự cai trị của thực tế thứ nhất nữa. Vì người tin Chúa Jesus Christ đã hoàn tất công việc của Ngài tại thập tự giá cho mình, thì bởi đức tin, người ấy đã cai trị được sự sống.

Amen!

Nguyễn Hòa Bình

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92