Dưỡng Linh Quốc Tế

Không có sự cứu rỗi từ ai khác

Oneway.vn – Không có sự cứu rỗi từ bất kỳ ai khác. Đức Chúa Trời không ban cho ai danh hiệu nào ở dưới trời nhờ đó loài người được cứu (Acts/Công-vụ 4:12). Đức Phật, Muhammad, Mẹ Mary, Giáo Hoàng, tổng thống, thiền định, yoga… không cứu được bạn. Sự thật này tách Cơ đốc khỏi mọi tôn giáo khác. Tội nhân chỉ được cứu bởi duy nhất: Đấng Christ.

Điều này được chứng minh, khẳng định tất cả trong “quyển sách Luật pháp” – Kinh Thánh. Mời bạn cùng xem xét:

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” (Romans/Rô-ma 8:1-3)

Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:21).

Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích (Galatians/Ga-la-ti 2:21).

“Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết.  Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp.  Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi” (Galatians/Ga-la-ti 5:2-4)

Năm nay, kỷ niệm 500 năm Cải chánh Giáo hội. Rất nhiều người nhìn lại quyển sách của Martin Luther, cùng nghiên cứu, ghi nhớ và khám phá lại những chân lý Cơ đốc trong quyển sách làm thay đổi lịch sử này.

Chúng ta cũng vậy, có thể cùng hướng tới việc xem xét quyển sách này với mọi Cơ đốc nhân, với mỗi tín lý và tự mình suy xét xem liệu chúng ta có tin nó phù hợp những gì Đức Chúa Trời đã nói, đã chép trong Kinh Thánh? Martin Luther đã không đứng một mình 500 năm trước, ông cũng sẽ không đứng một mình hôm nay.

Diệu Trang dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92