Việt Nam

Khoa học vs. Tôn giáo

Oneway.vn – “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Colossians/Cô-lô-se 1:16-17).

Ảnh minh họa. Nguồn: answersingenesis.org

Không có phe trung lập

Những người theo thuyết sáng tạo có đang sống trong thời đại đen tối không khi họ không cùng bước cùng với khoa học phổ thông về vụ nổ Bigbang, những kỷ nguyên và sự tiến hóa? Một người theo thuyết tiến hóa có thể nói “Cứ tiếp tục hát những bài Thánh ca, kể những câu chuyện Kinh Thánh về sự sáng tạo trong 6 ngày, con tàu Noah/Nô-ê, Jonah/Giô-na và con cá… Nhưng khi đến với khoa học, hãy bỏ đi những suy đoán và đến cùng chúng tôi trên nền tảng trung lập”.

Nhưng không có nền tảng trung lập khi làm sáng tỏ nguồn gốc vũ trụ. Mọi người phải giải thích bằng chứng qua một thế giới quan hoặc một hệ thống niềm tin về quá khứ. Có 2 điểm bắt đầu là Lời Đức Chúa Trời và lời con người.

Lập luận “khoa học đối nghịch tôn giáo” cố gắng vẽ ra sự tiến hóa là một sự kiện khoa học, còn sự sáng tạo như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, cả tiến hóa hay sáng tạo đều là hệ thống niềm tin về quá khứ.

Sự tiến hóa là một ý tưởng của con người dựa trên sự chống nghịch Đức Chúa Trời và chống nghịch lập luận trong Kinh Thánh, như chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Thuyết sáng tạo dựa trên Kinh Thánh, vốn là Lời Đức Chúa Trời. Các phương pháp khoa học không thể chứng minh sự tiến hóa hay sự sáng tạo, vì cả hai đều thuộc khoa học lịch sử (chứ không phải khoa học vận động, để đưa ra những dự đoán và thí nghiệm).

Kinh Thánh chưa đựng những câu chuyện lịch sử có thật. (Ảnh: HuffPost).

Bằng chứng lịch sử của Kinh Thánh

Ai đó từng nói rằng “Bạn không thể chứng minh Kinh Thánh bằng các phương pháp khoa học”. Voddie Baucham, một tác giả, mục sư, giáo sư, diễn giả… đáp trả rằng bạn không thể chứng minh George Washington là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bằng những phương pháp khoa học, là điều đòi hỏi sự quan sát, ước lượng, và thử nghiệm. Lịch sử không thể đánh giá bằng phương pháp khoa học nhưng bởi những bằng chứng, hay những chứng nhân.

Baucham, một nhà biện giải, vừa là Viện trưởng Thần học tại đại học African Christian ở Zambia, tin vào tính xác thực của Kinh Thánh vì: “Có một tập hợp những tài liệu lịch sử được viết bởi các nhân chứng trong suốt cuộc đời của những nhân chứng khác. Họ tường thuật cho chúng ta những sự kiện siêu nhiên, những sự ứng nghiệm các lời tiên tri và nói đến những điều thiêng liêng hơn cả nguồn gốc con người”. Câu trả lời của Baucham dựa trên phân đoạn Kinh Thánh này:

Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi Đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.” Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời (II Peter/Phi-e-rơ 1:16-21).

Thay vì tin vào “những truyền thuyết được thêu dệt khéo léo”, như sự tiến hóa, người theo thuyết sáng tạo tin chắc vào Lời Đức Chúa Trời, ngay trong câu đầu tiên, Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Genesis/Sáng-thế ký 1:1). Bằng chứng cho Kinh Thánh bao gồm các trước giả, những tuyên bố thẩm quyền thiêng thượng, những lời tiên tri đã ứng nghiệm, sự chính xác của lịch sử, các phép lạ, thông điệp thống nhất của cả Kinh Thánh, khảo cổ học, các bản thảo. Được viết trên hàng trăm năm, qua nhiều trước giả, Kinh Thánh bày tỏ một thông điệp duy nhất – sứ mạng cứu chuộc và hòa giải với con người tội lỗi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Nhà bác học Louis Pasteur (1822 – 1895), người có vai trò lớn trong việc bác bỏ thuyết tự sinh, vốn in sâu trong tư tưởng các nhà khoa học trước đó. Ảnh: Wiki

Bởi đức tin

Vì Kinh Thánh đáng tin cậy, Cơ đốc nhân không có đức tin mù quáng, nhưng tin chắc Đức Chúa Trời thành tín trong lời hứa của Ngài (Hebrews/Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin này không dừng lại ở những điều thuộc linh – nó làm hoàn thiện khoa học, bao gồm đức tin nơi Đấng Tạo Hóa.

Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài(Hebrews/Hê-bơ-rơ 11:3-6).

Mọi người không tin vào các bằng chứng sáng tạo và Lời của Đấng Tạo Hóa sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự vô tín của mình. Tại sao họ lại không tin? Có phải vì thiếu bằng chứng? Không, con người chối bỏ lẽ thật bởi bản chất tội lỗi làm cho cứng lòng, làm như thể chúng ta không cần chịu trách nhiệm với Đấng đã làm nên chúng ta.

Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại (Romans/Rô-ma 1:18-22).

Một dãi thiên hà. Ảnh: factretriever.com

Ý nghĩa của khoa học trong một vũ trụ được tạo dựng

Vì Đấng Tạo Hóa cùng các bản tánh của Ngài là hiển nhiên trong sự sáng tạo, lập luận “khoa học đối nghịch tôn giáo” là sai lầm, Voddie Baucham giải thích: “Tại đây không nói lên rằng Cơ đốc giáo là phản khoa học. Ngược lại, chính Cơ đốc giáo đã phát triển khoa học. Các nhà khoa học như Galileo hay Copernicus tin rằng có một Đấng Sáng Tạo khôn ngoan đã thiết lập trật tự cho vũ trụ này và phải nghiên cứu một cách có trật tự. Nếu thế giới không có mục đích hay sự thiết kế, khoa học để làm gì? Nếu không có điều gì tuyệt đối, làm thế nào để có thể dựa vào những khám phá khoa học của chúng ta?”.

Baucham giải thích rằng chúng ta khám phá lẽ thật qua việc nghiên cứu sự mặc khải phổ quát của Đức Chúa Trời – sự sáng tạo – cũng như sự mặc khải đặc biệt của Ngài – Kinh Thánh. Cơ đốc nhân dường như đã lãng quên khoa học, trong khi những người theo chủ nghĩa nhân văn thế tục lại có sự mâu thuẫn trong thế giới quan của họ. Hãy cùng xem xét một số sự mâu thuẫn đó:

– Tại sao vũ trụ tuân theo những quy luật toán học có tính trật tự? Không có sự bất biến này, không thể có khoa học. Các nhà khoa học sẽ dự đoán và tiến hành thí nghiệm thể nào nếu không có các định luật vật lý? Sự tồn tại của các định luật phi vật chất chi phối thế giới vật chất sẽ không có ý nghĩa trong một vũ trụ chứa đựng vật chất chuyển động ngẫu nhiên. Nhưng nó có ý nghĩa trọn vẹn trong một vũ trụ được Đức Chúa Jesus tạo dựng và bảo tồn: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài” (Colossians/Cô-lô-se 1:16-17). Nhà vật lý thiên văn Jason Lisle nói: “Những người theo thuyết tiến hóa chỉ có thể làm khoa học khi họ dựa vào các giả thuyết về sự sáng tạo trong Kinh Thánh là điều trái ngược với niềm tin của họ”.

– Làm sao chúng ta có thể hiểu khoa học? Nếu thuyết tiến hóa là đúng, suy nghĩ của chúng ta chỉ là những phản ứng hóa học vô nghĩa của não bộ. Nhà thiên văn học Lisle nói, “nếu thuyết tiến hóa là thật, sẽ không có lý do chính đáng nào để tin điều đó”! Chúng ta không thấy con vượn nào đang thực hiện các thí nghiệm với lọ và kính hiển vi hoặc tranh luận về nguồn gốc. Con người có thể hiểu khoa học vì chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

– Tại sao chúng ta tìm kiếm bản thiết kế trong tự nhiên? Hãy nghĩ về con đại bàng đang bay, tổ chức của loài ong, khả năng quan sát… Những thiết kế này chỉ về một Nhà thiết kế. Thế giới chúng ta đang sống không tạo nên từ một vụ tai nạn. Khi chúng ta xem xét sự sáng tạo, chúng ta nên ca ngợi sức mạnh và sự khôn ngoan của Đấng Tạo hóa.

Điều duy nhất chia rẽ sự hợp nhất khoa học và Kinh Thánh là tội vô tín của con người. Sự sáng tạo bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời là điều không thể chối cãi, không một người nào có thể bào chữa cho sự thiếu hiểu biết. Và nhân loại sẽ làm tốt để khám phá ra điều đó (Proverbs/Châm-ngôn 25:2).

NCMV dịch

(Nguồn: answersingenesis.org)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92