Dưỡng Linh

Đối diện với tổn thương bởi lời nói

Oneway.vn – Lời nói hoàn toàn có thể gây tổn thương, cả khi chúng từ một nguồn không rõ trên mạng. Chúa tạo ra một thế giới mà trong đó lời nói có sức mạnh rất lớn: “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi”. (Proverbs/Châm Ngôn 18:21).

 

Tạ ơn Chúa vì trong thời buổi công nghệ, khi dư luận có sức mạnh to lớn, Chúa không bỏ mặc chúng ta. Kinh Thánh có đủ chỉ dẫn để chúng ta đối diện với những tổn thương bởi lời nói.

Lướt qua Thánh Kinh Tân Ước, bạn sẽ thấy những lời công kích Chúa Jesus, các sứ đồ của Ngài và Hội Thánh. Vào thời đó, những công kích này thường dẫn tới bức hại thân thể: Stephen/Ê-tiên bị ném đá, James/Gia-cơ tử đạo, Peter/Phi-e-rơ và Paul/Phao-lô bị tù, Đấng Christ chịu đóng đinh… Tổn thương bằng lời nói không nhẹ hơn hành hạ thể xác.

 

 

Bạn đã từng bị đả kích bằng lời nói chưa?

Phỉ báng và mắng nhiếc là 2 hình thức công kích bằng lời nói xuất hiện nhiều trong Thánh Kinh Tân Ước. Những Cơ đốc nhân đầu tiên bị đả kích bằng nhiều hình thức: bị vu khống, chửi rủa, lăng mạ, nói xấu, chế giễu, và chống đối… Trong tiếng Anh, chửi rủa được định nghĩa: “phản bác một cách nặng nề và xúc phạm một cách giận dữ”.

Theo Kinh Thánh, chửi rủa là hành động gây tổn thương bằng lời nói (1I Peter/I Phi-e-rơ 3:16), có thể mang nghĩa là lấy điều dữ nói, nói xấu,… (Matthew/Ma-thi-ơ 5:11; Mark/Mác 9:39; Acts/Công Vụ 19:9; 23:4); đối lập với việc tôn trọng người khác bằng lời nói (Mark/Mác 7:10). Khi Chúa Jesus chịu đóng đinh, nơi “những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài” với những câu nói, và “các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài”, “Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy” (Matthew/Ma-thi-ơ 27:39-44).

Nhưng Chúa Jesus không chỉ chịu đựng, Ngài đã báo trước những việc đó, làm gương và rèn luyện chúng ta để tiếp nhận và đáp trả lại những đả kích.

 

 

1- Sẵn sàng cho những lời tệ nhất

Kinh Thánh cho biết Cơ đốc nhân sẽ bị vu khống. Người Do Thái và cả dân ngoại đều bắt bớ Chúa Jesus và tín đồ Ngài bằng lời công kích. Hành hạ thể xác xảy ra rồi dừng lại, nhưng tổn thương bởi lời nói vẫn luôn ở đó. Đối với Cơ đốc nhân, việc bị tổn thương bởi lời nói chỉ là vấn đề thời gian: “họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác” (I Peter/I Phi-e-rơ 2:12). Những người chưa tin “thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê” (I Peter/I Phi-e-rơ 4:4). Thế giới này dưới quyền năng của ma quỷ, sẽ nói dối chúng ta (I John/I Giăng 5:19; Ephesians/Ê-phê-sô 2:2). Tiếng Hy Lạp, “ma quỷ” (diabolos) có nghĩa “kẻ vu khống” (I Timothy/Ti-mô-thê 3:11; Titus/Tít 2:3). Như Chúa Jesus nói với những người vu khống trong John/Giăng 8:44, “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.”

 

 

2- Suy xét nguyên nhân

Không phải mọi đả kích bằng lời nói đều tốt. Bị sỉ nhục vì danh Chúa và Phúc Âm là một chuyện; bị vu khống vì chính hành động sai trật và tội lỗi của mình là chuyện khác (I Peter/ Phi-e-rơ 3:17; 4:15-16). Bản thân việc vu khống không thể đánh bại Hội Thánh. Chúng ta có thể bảo vệ Danh Chúa và Lời Ngài, cũng như sự giảng dạy của Hội Thánh trong phạm vi lý lẽ và không thỏa hiệp (1 Timothy/I Ti-mô-thê 6:1; Titus/Tít 2:5). “Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê” (Romans/ 14:16). Nhưng khi thế giới nói xấu chúng ta vì Danh Chúa, chúng ta có phước.“Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em.” (1 Peter/Phi-e-rơ 4:14).

 

Người Bạn Thật Sự Mà Đức Chúa Trời Ban Cho Là Người Bạn Như Thế Nào?

 

3- Không trả đũa

Đấng Christ kêu gọi Hội Thánh rất rõ ràng: Đừng đáp lại như cách họ đối xử với mình. Đừng đặt mình ngang vị trí những kẻ nói xấu mình. “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại” (I Peter/Phi-e-rơ 2:12), “ Chớ nói xấu ai” (Titus/Tít 3:2), bao gồm cả những người nói xấu bạn. Đừng trở thành “anh hùng bàn phím”, mà hãy “cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Peter/Phi-e-rơ 2:23). Là những người được cứu, hãy tận hưởng niềm vui được theo dấu chân Chúa: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại” (I Peter/Phi-e-rơ 2:23). Paul/Phao-lô cũng tương tự: “Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ” (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 4:12-13). Nên Peter cũng muốn chúng ta đáp trả  theo cách: “phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành” (I Peter/Phi-e-rơ 3:15-16). Khi không trả đũa, chúng ta khiến những kẻ vu oan phải hổ thẹn.

Cơ đốc nhân không ăn miếng trả miếng. Chúng ta sẽ thua trận và lung lay đức tin khi chính mình biến thành kẻ nói lời gian ác. I Corinthians/Cô-rinh-tô 6:10 cảnh báo: “Kẻ chửi rủa đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”. Đấng Christ mong chờ, thậm chí đòi hỏi ngôn từ chúng ta dùng phải khác thế gian, cả khi đáp trả công kích.

 

 

4- Vui vẻ, mừng rỡ

Điều này nghe có vẻ… vô lý! Những sứ đồ trong Acts/Công Vụ 5:41 “Từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jesus”. Trong Bài giảng trên núi, Chúa Jesus hướng dẫn chúng ta: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:11-12). Luke/Lu-ca 6:22-23 đề cập hơn thế nữa: “Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế! Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm; bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy”.

Bạn có thể vui mừng cho Chúa trong sâu thẳm tấm lòng, hoặc nhờ cậy Đức Thánh Linh để có thể “nhảy lên trong vui sướng”. Khi người khác sỉ nhục, loại trừ, đối đãi bằng mọi cách tệ nhất… Chúa Jesus là Đấng lo liệu, không phải bạn, và bạn không cô đơn. Bạn có lý do lớn để vui mừng: Khi bị sỉ nhục vì Danh Chúa, bạn đang ở cùng Ngài! Và bạn sẽ càng biết rõ Chúa khi đồng công với Ngài qua những cuộc tấn công bằng ngôn từ mà Chúa đã cam chịu. (Philippians/Phi-líp 3:10)

 

 

5- Chúc phước

Ân điển và quyền năng Chúa không chỉ giúp chúng ta sẵn sàng đối diện lời nói hành, mà còn có thể nhịn nhục, thậm chí vui mừng, và chúc phước cho người bạc đãi mình. Đây là đặc tính giống Đấng Christ, là sự trưởng thành của Cơ đốc nhân (Matthew/Ma-thi-ơ 5:48). “Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:44).

Trong Chúa, chúng ta được ban phước khi đáng phải chịu hình phạt. Chúng ta có Cha Thiên Thượng không trách móc những ai hạ mình tìm kiếm Ngài (James/Gia-cơ 1:5). Khi bị tổn thương bởi lời nói, chúng ta có cơ hội chúc phước cho người khác, cũng như chúng ta được phước từ Đức Chúa Trời. “Vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành” (I Peter/Phi-e-rơ 3:9).

 

Tổn thương bởi ngôn từ không chỉ là trở ngại chúng ta phải chịu đựng. Đó còn là cơ hội để sống Phúc Âm và rao truyền Phúc Âm của Chúa cho mọi người.

NHVX. dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92