Dưỡng Linh Việt Nam

Đạo lý của quỷ dữ

Oneway.vn – “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy” (I Timothy/I Ti-mô-thê 4:1-3)


Cụm từ “đạo lý của quỷ dữ” chỉ được dùng duy nhất trong đoạn này. Một số người đã trích riêng câu 1 ra khỏi đoạn Kinh Thánh trên, rồi giải nghĩa một cách quá rộng, quá lời đã chép, nhưng lại không phù hợp với nội dung mà sứ đồ Paul/Phao-lô đã chỉ rõ ở 2 câu kế tiếp. Trong câu 3, ông chỉ rõ 2 điều các giáo sư dối đã dạy “đạo lý của quỷ dữ”, đó là:
1. “Cấm cưới gả”
2. “Biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy”.
Khi bạn gặp phải giáo sư nào dạy 2 điều này, đó chắc chắn là giáo sư dối đang dạy 2 điều mà Paul/Phao-lô xác tín rõ ràng là “đạo lý của quỷ dữ”.
Bạn có quyền từ chối những điều dạy dỗ từ họ, cho dù trước đây họ từng là người làm chứng, hoặc đã từng nâng đỡ bạn. Hãy chia sẻ câu Kinh Thánh này cho họ và khuyên họ ăn năn (thay đổi tâm trí).
Chúa lập nên các chức vụ nói chung, các giáo sư nói riêng, để giải nghĩa Kinh Thánh cho bạn, để qua đó Đức Thánh Linh khải thị lẽ thật của Kinh Thánh. Bởi vậy, khi học Kinh Thánh, bạn cần lắng nghe sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, chứ không nghe theo người giảng dạy. Chúng ta đối chiếu những lời giảng dạy của họ với những lời giảng dạy của các Sứ đồ để kiểm chứng. Thậm chí, khi Paul/Phao-lô giảng dạy mà người ở thành Berea/Bê-rê còn tra xem Kinh Thánh để kiểm tra ông giảng có thật chăng.
“Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa.
Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Acts/Công vụ 17:10-11)
Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt anh em vào mọi lẽ thật của Ngài, trong Danh Chúa Jesus Christ. Amen!

Nguyễn Hòa Bình

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92