Quốc Tế

Chúa Dẫn Dắt Bạn Như Thế Nào?

Cách Chúa hướng dẫn

Oneway.vn – Kinh Thánh là công cụ chính mà Chúa dùng để hướng dẫn chúng ta. “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.“ (Giăng 3:5)

Kinh Thánh là quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu được Kinh Thánh, chúng ta sẽ bước đi theo sự hướng dẫn từ Ngài. Chúa không bao giờ hướng dẫn con dân Chúa đi ngược lại với những luật pháp của Ngài.

Thứ hai, sự hướng dẫn đến từ sự hiểu biết về Chúa. Chúng ta cần phải biết những gì đẹp lòng Ngài và những điều khiến Ngài không vui lòng. Và để nhận biết được những điều đó, chỉ có một cách duy nhất chính là bước đi cùng với Chúa, chia sẻ cùng Ngài, và nói chuyện với Ngài hằng ngày. Kinh thánh chép:  “người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (I Cô- rinh- tô 2:14). Và khi bạn làm những điều đó, bạn sẽ kinh nghiệm được sự hướng dẫn và sự sửa trị đến từ Chúa. Và bạn sẽ biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta là như thế nào.  Lời của Chúa nói rằng: “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (2 Sử Ký 7:14) “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10) Để có một mối tương giao với Chúa mật thiết như thế bạn cần phát triển mối quan hệ với Ngài trong một khoảng thời gian. Thông qua việc tương giao với Ngài mỗi ngày, trực giác của bạn sẽ trở nên sắc bén để nhận biết được tốt xấu. “Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. ” (Châm ngôn 22: 4). Sự trưởng thành trong thuộc linh được hình thành từ những sự hướng dẫn cơ bản nhất.

Chìa khóa thứ 3 để có được sự hướng dẫn từ Chúa được tìm thấy trong sách Châm ngôn, nơi mà chúng ta đọc câu Kinh Thánh sau: “Hỡi con, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” Nhưng ân điển Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày càng lớn hơn, vì  Kinh Thánh có chép: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4.6) Điều này có nghĩa là không chỉ bạn nhận biết Thiên Chúa mà còn tin vào ý định của Ngài. Mọi khía cạnh trong đời sống bạn là phản ảnh Thẩm quyền của Ngài trên bạn. “Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của mình” nghĩa là trong công việc,  gia đình, đời sống cá nhân,  suy nghĩ, và trong mọi điều mà bạn làm nhận biết rằng Chúa là đấng kiểm soát bạn. Sau đó, chớ nương sự hiểu biết cá nhân. Nếu bạn nghĩ bạn biết tất cả câu trả lời, và bạn tự tìm hiểu mọi điều, có nghĩa là bạn đang nương dựa vào sự hiểu biết của bản thân mình. Nếu bạn tin Chúa, nhận biết Ngài trên đời sống của mình, và không dựa vào sự tự tin hay là những kinh nghiệm trong quá khứ. Hãy để Ngài dẫn dắt bạn.

Bạn phải có kiến thức về Kinh Thánh, hiểu biết cá nhân về Chúa và nhận biết rằng, bạn sống mỗi ngày trong sự nắn dạy từ Ngài và trông đợi sự hướng dẫn đến từ Chúa. Và cuối cùng, để có được sự hướng dẫn từ Chúa, bạn cần được đầy dẫy Thánh Linh. Kinh Thánh nói rằng: “Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.” “Phước cho những người nghèo khó tâm linh,Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Ma-thi-ơ 5.3). Chúa Giê-xu nói rằng Thánh Linh sẽ dẫn dắt bạn đến với chân lý. “Vì tội lỗi của miệng chúng, Là lời nguyền rủa và dối trá mà môi chúng nói ra, Nguyện chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu ngạo mình!” (Thi thiên 59.12) “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu căng ngạo mạn, Đường lối ác và miệng gian tà”. (Châm ngôn 8:13). “Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, Và tính tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16:18)

Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống, Nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng.” (Châm ngôn 29.23) Sách Công vụ ghi chép nhiều ví dụ khi Đức Thánh Linh đưa ra sự hướng dẫn cá nhân với tín hữu. Ngài nói làm điều này, hoặc không làm điều này. Đức Thánh linh tiết lộ những điều được dấu kín. Và ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục làm những diều đó. Ngài hướng dẫn bằng cách giải nghĩa Kinh Thánh cụ thể và đột nhiên trở nên sống động trong lòng bạn. Ngài đưa rước những người bạn đến bên cạnh để đưa bạn lời khuyên, sự tư vấn. Ngài hướng dẫn bạn thông qua những hoàn cảnh. Tuy nhiên, bạn phải được đầy dẫy Thánh Linh.

Có rất nhiều cách khác nhau để Chúa hướng dẫn bạn. Nếu tấm lòng và đời sống bạn tập trung vào Chúa, vào Lời của Ngài và Đức Thánh Linh, hãy chắc chắn rằng bạn có thể nghỉ ngơi và yên tâm rằng Chúa sẽ chỉ con đường bạn đi.

Nguyên tắc cơ bản nhất mà Chúa thông qua đó hướng dẫn chúng ta chính là Kinh Thánh. “Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:5)

CTV Naomi Trang

Nguồn  cbn.com

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92