Dưỡng Linh Việt Nam

Cầu nguyện cho… người dưng!

Oneway.vn – Có khi nào bạn khao khát cầu nguyện, thật lòng muốn thưa chuyện với Chúa nhưng lại… chẳng biết nói gì? Bạn không muốn kêu nài Chúa cho những vấn đề cá nhân mình nữa? Tốt lắm! Bạn hãy bắt đầu ngay bằng 6 điều dưới đây:

1- Cảm ơn Chúa về những người quanh con

Xin Chúa ban cho mọi người xung quanh con được biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và hiểu biết Chúa. Xin cũng giúp con yêu thương họ bằng tình yêu thương thật thông qua lời cầu nguyện. Nguyện Chúa cất khỏi chúng con những sự bất đồng, lấp đầy chúng con bằng lòng cưu mang cho tội nhân – những người cần giúp đỡ, cần Chúa.

 

“Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành; tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ” (Philipians/Phi-líp 1:3-6).

2- Cầu xin Chúa cứu thêm nhiều người

Xin Chúa dùng chính con để nói về Chúa cho nhiều người, để họ hiểu trọn vẹn tình yêu của Chúa qua sự hy sinh, chết đi và sống lại khải hoàn vì nhân loại của Ngài. Xin Chúa phấn hưng đất nước, dân tộc con!

 

“Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay” (Psalm/Thi-Thiên 33:8,12).

3- Nguyện Danh Chúa được vinh hiển

Nguyện đời sống con và anh em con làm sáng Danh Chúa. Không chỉ trong suy nghĩ và lời nói, nhưng trong mỗi hành động của chúng con đều bày tỏ tình yêu thương, sự thánh khiết theo ý muốn Chúa.

 

“Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jesus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài!” (I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12,13).

4- Xin Chúa mở đường cho công tác truyền giáo

Con nguyện công bố về Chúa một cách mạnh mẽ và xin Ngài ban ơn để con có thể làm tươi mới người khác bằng Phúc Âm. Nguyện những sự mầu nhiệm của Chúa được bày tỏ khi con truyền bá Phúc Âm một cách dạn dĩ.

 

Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói” (Colossians/Cô-lô-se 4:2-4).

5- Ngợi khen sự tốt lành của Chúa

Chúa là tốt lành! Chúng con ngợi khen Ngài về mọi điều Ngài đã làm, và vì Ngài đã ban phước cho chúng con với vị trí con cái Ngài.

 

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” (Ephesians/Ê-phê-sô 1:3-6).

Cầu Nguyện Và Kiêng Ăn: Vũ Khí Thuộc Linh Tạo Nên Sự Đột Phá

6- Xin sự thánh khiết và tình yêu thương Chúa ngày càng dư dật

Vì chúng con vốn yếu đuối, tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi cám dỗ và đời sống chúng con trọn vẹn trước mắt Ngài mỗi ngày.

 

Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặt dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 13:7-9).

Trong danh Cứu Chúa Jesus. Amen!

Linh Ân

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92