Dưỡng Linh Giáo Dục Quốc Tế

“Cải chánh giáo hội” không sai lầm

Oneway.vn – Matthew Levering – một nhà thần học đạo Roman Catholic/Công giáo La Mã dạy tại ĐH Saint Mary, bang Illinois – tác giả của nhiều đầu sách, và quyển mới nhất “Was the Reformation a Mistake? Why Catholic Doctrine Is Not Unbiblical” (Cải chánh giáo hội có phải sai lầm? Lý do giáo lý Công giáo không trái Kinh Thánh).

Trong đó có lời giới thiệu và 9 chương về các giáo lý: Kinh Thánh, Mary, Lễ Tiệc thánh, 7 bí tích, Dòng tu, Công bình và Công trạng, Ngục luyện tội (purgatory), Các thánh và Chức vị giáo hoàng. Mỗi chương 2 phần “Quan ngại của Luther” và “Đối chiếu với Kinh Thánh”. Một lời phản hồi dài của Kevin Vanhoozer có tựa “Lời phản hồi đơn thuần của một người Tin Lành” và kết thúc sách.

Ở trang đầu của lời giới thiệu, Levering trả lời câu hỏi cũng chính là tên sách: “Tôi không gọi cải chánh giáo hội là sai lầm” (trang 15). Ông bổ sung rằng mình rất cảm kích vì nhiều giá trị thần học mà cuộc cải chính đem lại. Nhưng cũng đưa ra tranh luận: “những nhà cải chánh có vài lỗi trong giáo lý của họ” (tr.15).

Phản bác các nhà cải chánh, chủ yếu tập trung vào Luther, Levering tìm cách cho thấy giáo lý Công Giáo La Mã “không trái Kinh Thánh”. Nên chú ý, đó không hoàn toàn đồng nghĩa với việc đúng Kinh Thánh. Cũng đáng lưu tâm về phương pháp thần học của Levering, ông gọi nó là “chế độ lý luận Kinh Thánh”. Ông viết: “Thay vì đưa 12 sứ đồ danh sách liệt kê những lẽ thật thần học, Chúa Jesus lại làm rõ môn đồ Ngài cần học biết lẽ thật về chính Ngài bằng sự hiệp một, tức sống với Ngài, gần gũi Ngài một thời gian…” (tr.21).

Ông còn bàn về “cách lý luận mang tính lễ nghi về các thực tế mô tả trong Kinh Thánh” (tr.25), và bổ sung “Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt Hội Thánh trong chế độ ‘Thánh Linh hướng’ để lý luận về Kinh Thánh” (tr.27).

Lý luận về giáo lý

Chế độ trên lập tức được áp dụng trên Lời Kinh Thánh trong chương 1. Levering đặt vấn đề “Hội Thánh là những ‘thông dịch viên’ trung tín của Kinh Thánh”, sau đó nói thêm nếu Hội Thánh thất bại trong việc trung tín thì “những lẽ thật trong Kinh Thánh cũng sẽ thất bại trong việc làm sáng tỏ” (tr.35). Tất nhiên, với Levering Kinh Thánh không bao giờ thất bại. Vì thế, Hội Thánh không được thất bại khi làm ‘thông dịch viên’. Levering có nhắc một số lãnh đạo Hội Thánh, nhưng ông cho rằng họ “dè chừng, sai lầm có thể khiến vai trò trung gian của Hội Thánh trong việc chia sẻ Phúc Âm thật cho các thế hệ bị phủ nhận”.

Bây giờ, độc giả có thể tự quyết định. Liệu Luther đã phạm sai lầm tại sự kiện Diet of Worms (Kiêng Ăn ở Worm) năm 1521, khi ông tuyên bố giáo hoàng và giáo hội đã sai trật, và lương tâm có đầu phục Lời Đức Chúa Trời? Trên thực tế, Levering cần giảng hòa bằng lời tuyên bố trung thành với Phúc Âm trên danh nghĩa La Mã đối với những dữ liệu được lưu từ thế kỷ 16 (và các thế kỷ khác có liên quan).

Liệu Levering có thừa nhận sự lạm quyền trong việc xóa tội diễn ra vào thời cải chánh? Việc Levering không nhắc đến vấn đề này trong một quyển sách về cuộc cải chánh giáo hội là thiếu sót lớn, thậm chí một đòn chí tử cho lý luận của ông. Ít ra, chương này thể hiện rõ sự khác biệt giữa sola scriptura (niềm tin duy Kinh Thánh) và cái nhìn của Công Giáo La Mã.

Sau đó, Levering bàn về 8 giáo lý Công giáo. Ông cho rằng sự khốn khổ của Mary là “hiệp nhất cách diệu kỳ với con trai bà”, và từ đó đặt câu hỏi “vậy Mary có nhận được một phần chia sẻ với Ngài trong sự chúc tụng?” (tr.71). Ông dùng cách “lý luận tượng hình” để thấy Mary trong nhiều vị trí được tôn cao – “thái hậu”, như đã chép trong Jeremiah/Giê-rê-mi 13:18.

Về các thánh, Levering cho biết sứ đồ Paul dùng từ “các thánh” cho mọi Cơ đốc nhân, nhưng cũng nói về cách Giáo hội La Mã phân biệt mỗi cá nhân là “các thánh trong từng khía cạnh cụ thể” (tr.157). Levering kết thúc chương này bằng lời tuyên bố, “Yêu mến các thánh và thường xuyên xin lời cầu thay của họ tức là yêu Đấng Christ và Cha là Đấng đã sai Ngài” (tr.171).

Về chức vị giáo hoàng, ông không cố gắng chứng minh sự kế nhiệm chức vụ sứ đồ từ Peter trở về sau. Chỉ đơn giản khẳng định: “Hình thức mà sứ vụ của Peter được áp dụng trong Hội Thánh được phát triển qua nhiều thế kỷ dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh” (tr.186). Đó không phải tranh luận, mà là một giả thiết. Nói đến chức vị giáo hoàng trong Giáo hội La Mã, đáng lẽ Levering phải viết tốt hơn.

Nhà cải chánh Martin Luther

Đồng một Phúc Âm?

Cũng quan trọng như những khác biệt của giáo lý, Phúc Âm là trọng tâm của vấn đề. Nhiều chỗ Levering nhắc đến sự tương đồng giữa Phúc Âm Công giáo và Tin Lành, nhưng sự tương đồng đó không hề tồn tại. Cụ thể nói về “ngục luyện tội”, ông viết: “Đấng Christ đã trả giá phạt cho tội lỗi và hoàn toàn tha tội cho chúng ta, nhưng chúng ta cần trải nghiệm giá phạt của đau đớn và sự chết để được biến hóa toàn vẹn với Ngài trong tình yêu thương” (tr.154). Chữ “nhưng” ở đây thật sai lầm chết người. Phúc Âm là công tác hoàn tất của Đấng Christ, không thêm bất kỳ điều gì khác, vậy mà Levering lại thêm vào đau khổ sau khi chết như thể đau khổ khi còn sống là chưa đủ để thanh tẩy chúng ta.

Nhưng cái mà Luther lo sợ không phải ngục luyện tội, mà là sự phán xét sau cùng. Ngục luyện tội làm người ta sao nhãng mối nguy thật sự của nhân loại: đời đời ở hỏa ngục chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hoặc Đấng Christ xóa bỏ sự rủa sả, và chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết, được ở với Ngài ngay sau khi chết, hoặc sự rủa sả không được xóa bỏ, chúng ta sẽ bị chia cắt với Ngài trên thế gian và cả cõi đời đời. Ngục luyện tội không chỉ sai Kinh Thánh, nó còn là sự sỉ nhục với Phúc Âm.

Trong chương 6 viết về công bình và công trạng, Levering phủ nhận việc được xưng. Ông hỏi liệu có khả thi nếu “chúng ta được làm cho công chính chứ không đơn thuần được xưng công chính”? (tr.133). Đây là sự khác biệt rất quan trọng. Nếu chúng ta được làm cho công chính, tức việc làm của chúng ta cộng với ân điển Chúa sẽ đem lại sự công bình cho chính mình. Không chỗ nào quan trọng hơn khác biệt giữa công bình và thánh hóa. Giáo lý về sự xưng công bình là chìa khóa cho điểm khác nhau này. Sự công bình không bao gồm việc làm hay công trạng, đồng thời cũng không bao gồm đau đớn, hình phạt ở ngục luyện tội.

Nhà cải chánh John Calvin

Cải chánh là cần thiết

Cuộc cải chánh có phải sai lầm? Không hề! Bởi có những khác biệt rất rõ và quan trọng giữa Giáo hội La Mã và những nhà cải chánh về Kinh Thánh và Phúc Âm, ấy là chưa bàn tới 7 bí tích trong cuốn sách này. Những nhà cải chánh chú trọng xoay quanh những nguyên tắc giáo điều và nguyên tắc trọng yếu. Nguyên tắc giáo điều bao gồm câu hỏi về thẩm quyền. Sự bất đồng giữa Giáo hội La Mã và phe cải chánh về thẩm quyền đã được “đem lên bàn cân” tại Council of Trent (Hội đồng ở Trent của Giáo hội La Mã, được coi là hiện thân của việc chống cải chánh). Tại đó Giáo hội La Mã khẳng định Kinh Thánh có thẩm quyền nếu được phiên dịch thông qua La Mã. Vì thế, chúng ta thấy được giá trị của chứ “sola” (duy) trong niềm tin của cuộc cải chánh là sola scriptura (duy Thánh Kinh).

Nguyên tắc trọng yếu bao gồm sự công chính và cách để một người được chuộc bởi Đấng Christ và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hội đồng ở Trent khẳng định chúng ta phải “thừa nhận và hợp tác với” ân điển để được cứu. Một lần nữa, chữ sola quan trọng thế nào trong nền tảng sola fide (duy đức tin) và sola gratia (duy ân điển) của cuộc cải chánh. Được biết thêm, Hội đồng ở Trent chưa bao giờ rút lại lời nguyền của họ với giáo lý được xưng công bình bởi duy đức tin.

Cuốn sách của Levering thành công trong việc cho thấy những khác biệt rõ ràng và có thật giữa Giáo hội Công Giáo La Mã và những ai sống theo ảnh hưởng của cuộc cải chánh. Nói cách khác, cuốn sách đã bày tỏ thành công cuộc cải chánh là rất cần thiết.

NHVX. dịch

(Nguồn: thegospelcoalion.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92