Dưỡng Linh Việt Nam

5 người nữ trong gia phả Chúa Jesus

Oneway.vn – Bạn có biết ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 1909 tại New York (Mỹ), nhưng mãi tới năm 1977, Liên Hiệp Quốc mới thông qua và chọn ngày 8/3 hàng năm nhằm tôn cao vai trò nữ quyền – vốn không được coi trọng trong lịch sử khắp thế giới. Thế nhưng Cơ Đốc giáo lại khác…

Nếu tìm hiểu và nghiên cứu sâu Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy vai trò của phụ nữ từ lâu đã được Chúa đặc biệt coi trọng. Ngoài ra, bạn có biết có cả Thần học về Phụ nữ? Trong phạm vi bài viết này, xin được trở lại với “5 người nữ trong gia phả của Chúa Jesus”.

Kinh Thánh Tân Ước trình bày về gia phả của Chúa Jesus 2 lần, trong Matthew/Ma-thi-ơ 1:1-17 và trong Luke/Lu-ca 3:23-38. Gia phả trong sách Ma-thi-ơ có tổng cộng 42 đời, trong đó có 5 người nữ được nhắc đến (Matthew/Ma-thi-ơ 1:1-17).

1. Tamar/Tha-ma: Người đàn bà mưu mẹo

“Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:3). Bà Tamar với câu chuyện tình cảm khá “phức tạp” được chép trong Genesis/Sáng Thế Ký chương 38. Tamar là vợ của Er/Ê-rơ, con trai Judah/Giu-đa, bị góa bụa sau khi chồng chết. Theo truyền thống Israel/Y-sơ-ra-ên, Judah cưới Tamar cho con trai khác của ông. Nhưng Onan/Ô-nan, con trai thứ hai của ông cũng chết, nên Judah nói với Tamar: “Hãy về ở góa bên nhà cha con, cho đến chừng nào Sê-la, con trai cha, sẽ trở nên khôn lớn” (Genesis/Sáng thế Ký 38:11), nhưng sau đó ông không cưới Tamar cho Shelah/Sê-la.

Vì thế, Tamar bèn lừa Judah: “Nàng bèn cởi áo góa bụa mình ra lấy lúp che mặt, và bao phủ mình lại (…) làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Giu-đa thấy nàng, cho là một kỵ nữ, vì nàng che mặt, bèn lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến cùng nàng…” (Genesis/Sáng thế Ký 38:14-16). Sau đó, Tamar mang thai. Một trong 2 người con song sinh là Perez/Pha-rê, là tổ phụ (về phần xác) của Chúa Jesus.

 

2. Rahab/Ra-háp: Được xưng công chính nhờ việc làm

“Sanh-môn bởi Rahab sanh Bô-ô” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:5). Câu chuyện của kỹ nữ Rahab được ghi lại trong sách Joshua/Giô-suê. Trước khi đánh chiếm Jericho/Giê-ri-cô thì Joshua/Giô-suê – người kế vị Moses/Môi-se – phái người đi do thám nhằm tìm phương cách tốt nhất để đánh chiếm thành.

Hai thám tử ở lại nhà một kỹ nữ có tên là Rahab. Rahab giúp che giấu 2 thám tử trong thành Jericho trong suốt thời gian này. Vì nàng đã thoáng nghe biết những chuyện kỳ lạ của dân Israel và Đức Chúa Trời của họ trong suốt hành trình chinh phục miền Đất Hứa. Đổi lại sự an toàn này, 2 thám tử đã hứa bảo vệ Rahab và gia đình nàng trong suốt cuộc tấn công thành. “Vậy bây giờ, vì tôi đã làm nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi (…) sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi, và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết” (Joshua/Giô-suê 2:12-13). 

Khi tường thành Jericho sụp đổ, lời hứa được thực hiện: Rahab và gia đình được đội quân Israel/Y-sơ-ra-ên bảo tồn mạng sống. “Vậy, Giô-suê bảo tồn sự sống của Rahab là kỵ nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi thuộc về nàng”  (Joshua/Giô-suê 6:25). Và James/Gia-cơ đã nói: “Cũng vậy, kỵ nữ Ra-háp không phải được kể là công chính bởi hành động sao? Nàng đã tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra đi theo một con đường khác.” (James/Gia-cơ 2:25 BDM)

Về sau, Rahab kết hôn với Salmon/Sanh-môn, và sinh Boaz/Bô-ô, là người kết hôn với Ruth/Ru-tơ.

 

3. Ruth/Ru-tơ: “Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của con”

“Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết”  (Matthew/Ma-thi-ơ 1:5).

Ruth người Moab/Mô-áp – một phụ nữ thuộc dân ngoại. Và đây là câu chuyện về Ruth: “Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó” (Ruth/Ru-tơ 1:1-2).

Khi cả chồng và 2 con trai đều qua đời, Naomi/Na-ô-mi quyết định trở quê quê hương – xứ Judah. Bà nói cùng 2 nàng dâu góa bụa của mình: “Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi…” (Ruth/Ru-tơ 1:8). Nàng dâu cả bỏ đi, nhưng Ruth quyết từ chối, quyết ở lại cùng mẹ chồng: “Xin chớ nài con phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, con sẽ ở nơi đó. (…) Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của con” (Ruth/Ru-tơ 1:16).

Tại xứ Judah, bởi tiếng tốt và những việc làm nhân hậu của mình, Ruth được ông Boaz/Bô-ô để ý, sau cùng được kết hôn với ông rồi sinh Obed/Ô-bết. “Bô-ô sanh Ô-bết; Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít” (Ruth/Ru-tơ 4:24).

 

4. Bathsheba/Bát-sê-ba: Mẹ của vị vua chỉ nài xin Chúa sự khôn ngoan – Sa-lô-môn

Sách Phúc Âm Matthew/Ma-thi-ơ ghi: “Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:6). Tra thêm Cựu Ước II Samuel/II Sa-mu-ên 11 -12, người vợ Uriah/U-ri ấy chính là Hoàng hậu Bathsheba.

Bà Bathsheba “lọt” vào mắt vua David/Đa-vít. Bằng mọi thủ đoạn, David quyết lấy bà làm vợ. Kinh Thánh cho biết điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì thế, đứa con đầu mà bà Bathsheba sinh cho David không thể sống. Thế nhưng Sa-lô-môn/Salomon – đứa con tiếp theo được Đức Chúa Trời thương xót vì David đã ăn năn, quay trở lại với Ngài – lại là người được Chúa chọn kế thừa ngôi vị của cha mình. “Đa-vít an ủi Bát-sê-ba, vợ mình, đến ngủ cùng nàng; nàng sanh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn” (II Samuel/2 Sa-mu-ên 12:24).

 

5. Mary/Ma-ri: Người nữ đức độ

“Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jesus, gọi là Christ”  (Matthew/Ma-thi-ơ 1:16). Mary – người nữ cuối cùng được nhắc đến trong gia phả của Chúa Jesus là người nữ trinh trắng, nhân đức và được ơn: “Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi” (Luke/Lu-ca 1:26).

Mary hoài thai bởi Thánh Linh, sanh ra Chúa Jesus. “Vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Matthew/Ma-thi-ơ 1:20-21).

 

Gia phả này đã phá bỏ ít nhất 2 rào cản: nam và nữ, Dân Thánh Israel và dân ngoại – trường hợp bà Ruth, dân Moab – một dân tộc mà Kinh Thánh chép: “Dân Am-môn và dân Mô-áp sẽ không được phép vào hội Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng hề bao giờ vào được” (Deuteronomy/Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:3). Và dù Tamar, Rahab, Bathsheba với đời sống và việc làm không đẹp lòng Chúa. Càng cho thấy dù là tội nhân, nhưng bởi ân điển, Đức Chúa Trời cũng có kế hoạch giải cứu và sử dụng họ cho mục đích tốt đẹp của Ngài.

 

Hoàn Nguyện tổng hợp

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92