Dưỡng Linh

5 lời Chúa hứa cho ai tìm kiếm Ngài

Oneway.vn – Bạn tha thiết được Chúa đụng chạm, đáp lời cầu nguyện. Nhưng Chúa dường như im lặng…?

Đừng lo lắng, Chúa yêu thương và thành tín đã hứa sẽ trả lời tất cả chúng ta theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Điều chúng ta cần là hết lòng tìm kiếm Ngài.

 

Jeremiah/Giê-rê-mi 29:11-13 chép:

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”.

II Chronicles/II Sử ký 16:9a khẳng định:

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài”.

Isaiah/Ê-sai 55:6-9 (BDM) khuyên:

Hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình. Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Chúa vì Ngài thương xót ngươi. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. ‘Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta’, Chúa tuyên bố như vậy, ‘Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu’”.

Jeremiah/Giê-rê-mi 33:2-3 (BMD) cho biết:

Chúa, là Đấng tạo dựng, nắn nên, và lập cho vững bền mọi vật, danh Ngài là Chúa, phán như vầy: ‘Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu’”.

Matthew/Ma-thi-ơ 7:7-11 ghi lại lời Chúa hứa:

Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

 

Linh Ân

(Lược dịch từ Christiantoday.com)

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92