Việt Nam

5 chìa khóa của mùa gặt

Oneway.vn – Các Hội Thánh Chúa, rộng ra là cả đất nước sẽ phục hưng, tăng trưởng khi sự “phục hưng thuộc linh” xảy ra trong đời sống của các tín hữu.

Chìa khóa 1: Phục hưng

Ba điều chính yếu để có phục hưng:

– Hội Thánh sẽ phục hưng khi việc học Lời Chúa được nhấn mạnh (II Peter/II Phi-e-rơ 1:2-4; John/Giăng 17:3) Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.

– Hội Thánh sẽ phục hưng khi cầu nguyện, cầu thay được nhấn mạnh. (Colossians/Cô-lô-se 1:3-9; John/Giăng 17:3)

– Hội Thánh sẽ phục hưng khi chứng đạo được nhấn mạnh (Acts/Công vụ 1:8).

Chìa khóa 2: Huấn luyện và trang bị

Hội Thánh sẽ tăng trưởng khi Cơ đốc nhân được huấn luyện và trang bị (Ephesians/Ê-phê-sô 4:11-12). “Chúa Cứu Thế cũng đã ban ân phúc cho con người: Ngài lập người nầy làm sứ đồ, người kia làm nhà tiên tri, người khác rao giảng Tin mừng, người khác nữa lo chăm sóc và dạy dỗ dân Chúa. Chúa Cứu Thế đã ban các ân phúc ấy để trang bị dân thánh của Thượng Đế trong công tác làm vững mạnh thân thể Ngài” (BDM).

Chìa khóa 3: Phục vụ cộng đồng

Hội Thánh sẽ phát triển khi có kế hoạch vươn tới cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thuộc thể, tinh thần của người dân. Đây cũng là phương cách Chúa Jesus sử dụng và mang lại thành công trong việc truyền giáo, mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời (Matthew/Ma-thi-ơ 4:23) “Đức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của vương quốc Thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng“.

Chúa Jesus đã đi-lại giữa dân chúng để giúp đỡ họ. Chúa bày tỏ lòng thương xót, giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu về vật chất (ăn uống), chữa lành thân thể, bệnh tật ốm đau, cất hết các gánh âu lo (dạy dỗ)… rồi gọi họ theo Ngài.

Chìa khóa 4: Phép lạ cặp theo

Hội Thánh sẽ phát triển khi Lời Chúa được rao giảng, Tin Lành đươc công bố trong quyền năng, quyền phép cặp theo “làm cho vững đạo” (Mark/Mác 16:20).

Chìa khóa 5: Chăm sóc, nuôi dưỡng

Hội Thánh sẽ tăng trưởng, phát triển khi tín hữu, tân tín hữu được nuôi dưỡng, được huấn luyện trở nên nhân chứng cho Chúa. “Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi, hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. Đấng ấy phải được giữ lại trên trời cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi, như Đức Chúa Trời đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ nghìn xưa” (Acts/Công vụ 3:19-21).

Tóm lại, Hội Thánh cần ăn năn trở lại với Chúa để được tha thứ, nhân được kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến. Hội Thánh sẽ được phục hưng khi 5 chìa khóa này được dạy dỗ, áp dụng và làm theo; hay phấn hưng cần các kế hoạch: 1. Cầu nguyện; 2. Học Kinh Thánh, chứng đạo; 3. Huấn luyện và trang bị cho thành viên Hội Thánh vươn đến cộng đồng qua các chương trình, kế hoạch và mục vụ; 4. Tổ chức các chương trình truyền giảng lớn-nhỏ trong quyền năng; 5. Nuôi dưỡng tân tín hữu và môn đồ hóa họ.

Thảo Phạm

(Ghi chép bên lề sự kiện “500 năm Cải chánh Giáo hội Cơ đốc”)

 

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92