Mỗi tuần một nhân vật
Nhà tù – nơi tôi bắt đầu chức vụ

"Bạn sẽ không thể xem các tù nhân là bình đẳng, trừ khi bạn thực sự tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus - Ngài đã chết cho mỗi người. Điều đó không có nghĩa tất cả mọi người đều chấp nhận sự cứu chuộc và được cứu, nhưng bạn phải tin rằng đó là cơ hội cho mỗi tù nhân." Linda Barkman