Đọc Kinh Thánh mỗi ngày
Đợt 2 – tuần 1 – Bài kiểm tra Cùng Oneway Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày

Tuần này bạn đã đọc Kinh Thánh chưa? Đừng bỏ qua chương trình đọc Kinh Thánh để nuôi dưỡng thuộc linh, vừa "rinh" giải thưởng của Oneway nhé! Khởi động tuần đầu tiên của đợt 2 nào.