Dưỡng Linh
Đây là nhà thờ hay hộp đêm?

Nếu chúng ta lấy đi tất cả các ánh sáng, âm thanh đồ họa máy tính và tất cả những thứ chúng ta sử dụng để tạo ra một bầu "không khí", liệu mọi người còn đến nhà thờ không? Hay mọi người đang đặt quá nặng vào những điều này trong sự thờ phượng Chúa? Hơn nữa, chúng ta có đang tham gia vào Hội thánh với mục đích thờ phượng Đức Chúa Trời hay chỉ đơn giản là tham dự bởi vì nó làm cho chúng ta cảm thấy tốt?