Dưỡng Linh
Tất cả tôn giáo đều dẫn đến Đức Chúa Trời?

Đứng trước tòa phán xét, Đức Chúa Trời chỉ nói "Ta đồng ý" với những người mà Chúa Cứu Thế Giê-xu giới thiệu là đã "kết hôn" với Ngài trong mối quan hệ. Hiện tại giữa bạn với Chúa có mối quan hệ như thế nào?

Việt Nam
Chuyên đề: XÂY NHÀ ĐỂ ‘CHỌC’ ÔNG TRỜI – Bài 5 (tiếp theo & hết): Bài học chưa bao giờ cũ

Bài học tháp Ba-bên chưa bao giờ cũ, bởi nó không chỉ là chuyện cái tháp, mà là sự kiêu ngạo và phản nghịch của con người cùng mưu toan xưng hùng xưng bá, tôn thờ tạo vật “có mắt không thấy, có tai không nghe”.