Giới thiệu Hội Thánh Việt Nam
Những hạt giống Tin Lành phía Tây Nam Quảng Nam (phần cuối)
Oneway.vn – Khi Chúa Jesus Thăng Thiên, Ngài phán với các môn đồ: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ…